Engelli sağlık çalışanlarına idari izin verilmiyor

………………… ……..HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE

İlgi: a) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 60438742-929-962 sayılı, Personel İzinleri konulu, 18.3.2020 tarihli yazısı

  1. b) 22.04.2020 tarihli 2020/4 sayılı, COVİD-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
  2. c) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.3.2020 tarih, 49635782-903.99-3522 sayılı, Esnek Çalışma konulu yazısı

 

Ekte sunduğum; ….. tarihli ….. Hastanesinden aldığım engelli sağlık kurul raporumdan da görüleceği gibi, ….. nedeniyle %51 engelli sayılmaktayım. Engelliliğe yol açan teşhisin, kanser/kronik hastalık/metabolik hastalık/ (veya benzeri neden ne ise) olduğunu, dikkat,nize sunarım. Halen hastanenin …Biriminde ….. olarak görev yapmaktayım.

İlgi (a) yazıya göre; 12 gün idari izin kullandım. Bu iznin bitiminde, ilgi (b) yazıdan yararlanmadan ……tarihinde geri göreve çağırıldım.

İlgi (b) yazıda; “…hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevine dönmek zorundadır, daha önce COVİD19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler” ifadeleri yer almıştır.

İlgi (c) yazıda; “18.3.2020 tarihli ve 912 sayılı ile 18.3.2020 tarihli ve 962 sayılı yazılarımızda daha önce idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceklerdir, hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda zorunlu olarak görevine döneceklerdir” ifadelerine yer verilmiştir.

Korona virüs pandemisi, BM Engelli Hakları Sözleşmesi bağlamında; engelliler için önemli ölçüde yüksek riskli ve insani acil bir durumdur. Sözleşmenin “risk durumları ve insani açıdan acil durumlar” başlıklı 11.maddesine göre Türkiye Devleti, korona pandemisinin sürdüğü süreç içinde engellilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak için insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dâhil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

Engelliler Hakkında Kanunun “istihdam” başlıklı 14.maddesinde;  çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamayacağı ve çalışan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin alınması, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 10; özürlüler için alınacak önlemlerin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağını hüküm altına alırken, madde 50; “Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel korunurlar” ifadesi ile engelli çalışanları güvence altına alır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesine göre engelliler, engelliliği artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamazlar.

Öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10.maddesine göre; işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken, engelli çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupları dikkate alır.

Sonuç olarak; ekte sunduğum engellilik sağlık kurul raporumun ve mevcut engel durumumun altta yatan……… hastalığı nedeniyle korona virüsü enfeksiyonunda yüksek risk oluşturacağı göz önüne alınarak; ilgi yazılar gereği idari iznimin devamının sağlanması, aksi yönde bir karar verilmesi halinde, bulunduğum kadrodan kaynaklı hangi alanda hizmetime ihtiyaç duyulduğunun gerekçesinin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında tarafıma bildirilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih/İmza

Adı Soyadı:

TC No:

Sicil No:

Adres:

Telefon:

Ek 1: Engelli sağlık kurul raporu