Aşağıdaki bilgiler http://www.gib.gov.tr/engelliler-icin-vergi-rehberi-yayinlandi-0 sitesinde 10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle yayınlanan “2018 Engelliler İçin Vergi Rehberi” incelenerek hazırlanmıştır.

Vergi İndirimi Nedir?

Vergi indirimi; engelli çalışanın aldığı ücretin gelir vergisi matrahlarından belirlenen esas ve tutarlarda engel oranına göre yapılan indirimdir. Gelir Vergisi Kanununun 31. Maddesine göre; engelli/engelli yakını olan çalışanların maaşlarındaki gelir vergisi kesintisinden indirime gidilmesidir. Dolayısıyla vergi indirimi alan kişinin maaşında engel oranına göre bir artış söz konusudur.

Başvurularda esas olan kişinin engelli sağlık raporudur. Yasada geçen tabiri ile “çalışma gücü kaybı” dikkate alınır. Ve kişinin engelli sağlık kurul raporu incelenerek; çalışma gücü kaybı belirlenir. Buna göre Maliye Sağlık Kurulu tarafından; çalışma gücünü % 80 ile 100 arası kaybetmiş bulunan çalışan birinci derece engelli, % 60 ile 79 arası kaybetmiş bulunan çalışan ikinci derece engelli, % 40 ile 69 arası kaybetmiş bulunan çalışan ise üçüncü derece engelli sayılır. Belirlenen derecelerin maaşa yansıması hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, internette “Engellilik Gelir Vergisi İndirim Oranları” yazarak bilgiye ulaşabilirler.

Vergi İndirimi Belgesi Almak Zorunlu mudur?

Vergi indirimi belgesi almak, bir istisna dışında zorunlu değildir. 1 Ekim 2008 öncesi işe giren engelli işçilerin erken emekli olmaları için vergi indirim belgesi almak zorundadır.

Çalışanların, engellilik indiriminden faydalanırken, bu haktan vazgeçmelerinde hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Emekli olarak işten ayrıldıktan sonra bir işyerinde tekrar çalışmaya başlayanlarla, emekli olduktan sonra serbest meslek olarak çalışanlar; gelir vergisi indiriminden yararlanır. Hiçbir işte çalışmayan emeklilerin maaşlarında vergi indirimi uygulaması mümkün değildir.

Hangi Raporlar Engellilik İndiriminde Geçerlidir?

Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları, vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır. Rehberde; “engellilerin başvuruları sırasında 2007 yılı ve sonraki tarihlerde ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş raporlarının mevcut olduğunu beyan edenlerin bu raporları da Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir” ifadesi vardır. Eğer bu ifade, 2007 yılından önceki raporların geçersiz olduğu ve bu raporların yenilenmesi anlamına geliyorsa; birçok kişi hak kaybına uğrayacaktır ve Maliye Bakanlığının bu uygulaması yasal değildir. Zira Engelliler Hakkında Kanuna göre; 2005 yılından önce alınmış sürekli raporlar geçerliliğini korumaktadır.

Başka Amaçlarla Alınmış Raporlar Engellı̇lı̇k İndirimimde Geçerlı̇ midir?

Sağlık Bakanlığınca engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneden usulüne uygun alınmış engelli sağlık raporu olanlar vergi indirimi için başvuru yapabilirler.

Engelli sağlık raporunun aslının verilmesi zorunlu değildir. Noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği başvuru için geçerlidir.  Bu raporlarla yapılacak engellilik indiriminden yararlanma başvurularının kabul edilmesi ve bu raporların Merkez Sağlık Kurulunca yapılması gereken değerlendirmeye sunulması mümkündür.

Engellilik İndiriminden Hangi Tarihlerden İtibaren Yararlanılır?

Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklarca yetkili hastaneye sevk edilmeleri sonucu alınan raporların Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanlar, rapor tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlandırılmaktadırlar. Evvelce almış oldukları mevcut raporları ile başvuruda bulunanlar da, raporlarının Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu engellilik indiriminden yararlandırılması gerektiği kararlaştırılanlar, başvuru tarihinden itibaren engellilik indiriminden yararlanmaktadırlar.

Burada; vergi dairesi tarafından yetkili hastaneye sevk edilip aldıkları raporla vergi indirimine hak kazananlar bakımından bir hak kaybı söz konusudur. Çünkü yeni bir sağlık raporu almak oldukça uzun zaman almaktadır. Eğer kişi hakem hastaneye de sevk edilmişse; hakem hastane rapor tarihi dikkate alınmaktadır. İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtasıyla rapor alan engelliler yönünden son rapor tarihi esas alınmaktadır. Bu durum yararlanıcılar bakımından hak kaybına yol açar. Bu kişiler için de; vergi indirimine başvuru tarihinin esas alınması zorunlu olmalıdır.

Kimler Engellilik İndiriminden Yararlanır?

Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indirimi uygulamasından;

  1. Engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan çalışan,
  2. Engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek çalışanı
  3. Basit usulde vergilendirilen engelliler

Gerçek usulde ticari faaliyette bulunanların engellilik indiriminden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kı̇şı̇ Ne Demektı̇r?

Engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan kişiler, engellilik vergi indirimi uygulaması yönünden de bakmakla yükümlü sayılmışlardır. Yani çalışan kişinin; sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

  1. a) Eşini,
  2. b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,
  3. c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca (SGK) belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını; ifade etmektedir

Engellı̇lı̇k İndı̇rı̇mı̇ Tutarları Ne Kadardır?

Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık engellilik indirimi tutarları; engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir. Bu tutarların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler; Rehberi inceleyebilirler.

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır. Başvuruda gereken belgeler şunlardır:

  1. Müracaat formu – Dilekçe: Başvuranlar; dilekçeyi Rehberde yer aldığı gibi hazırlayabilir ya da başvuru esansında da hazır form üzerinden doldurabilirler.
  2. Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı. Serbest çalışanlar için; Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi).
  3. T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi. Eğer engelli yakını için başvuru yapılıyorsa; engelli kişinin de nüfus cüzdan fotokopisi.
  4. Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği.

Ailede Birden Fazla Engelli Kişi Varsa Ne Yapılmalı?

Vergi indiriminden yararlanması istenen kişi sayısı birden fazla ise; her biri için ayrı başvuru yapılır.

Engellı̇ Sağlık Kurulu Raporuna İtı̇raz Nasıl Yapılır?

Eğer başvuran kişinin elindeki rapor sürekli ise ve vergi dairesi bu kişiden yeni rapor istemişse; sevk edilmiş olsa dahi sistemde kayıtlı sürekli rapora itiraz etmek gerekmektedir. Engelli sağlık kurulu raporuna; engellinin kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından, İl sağlık müdürlüklerine itiraz edilebilir. Kişi, elindeki mevcut raporla ve itiraz dilekçesi ile başvuru yapar.

İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Başvuru Üzerı̇ne Gelı̇r İdaresı̇ Başkanlığı Ne Yapmaktadır?

Engellilerin çalışma gücü kayıp oranları, Merkez Sağlık Kurulunca, Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir. Engelli sağlık raporları, Merkez Sağlık Kurulunca “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve eki cetvellere göre incelenir. Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından engellinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa bildirilir. Bu birimler tarafından da başvuru sahibine sonuç tebliğ edilir. Sonuç; iş yerine tebliğ edilir.

Vergi Dairesinin Olumsuz Kararlarına İtiraz Nasıl Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığına intikal eden rapor sonuçlarına tekrar incelenmesi talebi ile müracaat edilebilir. Merkez Sağlık Kurulunun ilgili yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre; itirazları inceleyerek; engellileri yeniden hastaneye sevk, haklarında ek rapor düzenletme ve hakem hastaneye sevk konularında yetkisi vardır.

İşyerı̇nı̇ Değı̇ştı̇ren Çalışanlar Ne Yapacaklardır?

Herhangi bir şekilde işyeri değiştiren ücretlilerin daha önce işlem tesis ettirdikleri müdürlüklere yeni iş yerlerinin adreslerini bildirerek buradan yeni işyerlerine hitaben yazı almaları yeterli olacaktır. Bu engellilerin yeniden rapor almalarına gerek yoktur. Bulundukları il sınırları dışına giden ücretliler de aynı şekilde hareket edebileceklerdir.

Engellilik İndiriminden Faydalanan Hizmet Erbabı Asgari Geçim İndiriminden De Faydalanabilir mi?

Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin indirim nedeniyle gelir vergisi matrahının kalmaması durumunda gelir vergisi kesintisi yapılamayacağı için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanması mümkün değildir. Bu konuda ayrıntılı bilgi isteyenler Rehberi inceleyebilirler.

Ayşe SARI

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyon Başkanı

Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Merkez Engellilik Mevzuat Danışmanı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birim Sorumlusu

Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK)Yönetim Kurul Üyesi