Sağlık Bakanlığının 15.5.2020 tarihli "Personel Ayrılış İşlemleri" konulu yazısıGörme engellilerin okuyabilmesi için word olarak hazırlanmıştır

15 Mayıs 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yazı PDF formatında olduğu için yazının, görme engelliler tarafından okunabilmesi amacıyla, belgeyi yazı olarak yayınlıyoruz.

Yazıyı hazırlayan SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkan Yardımcısı Gülpınar Doğan'a teşekkür ediyorum. Yazı içeriği aşağıdaki gibidir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15 Mayıs 2020 tarihli,
“personel ayrılış işlemleri” konulu yazısı

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin,yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu minvalde; Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de Merkez ve Taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak teşkilatımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu aşamada COVID- 19 salgını ile mücadelede gelinen süreçte pandemi nedeniyle başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere devletimizin bütün organları eliyle yapılan düzenlemeler neticesinde sağlık kuruluşlarına başvurular ile salgından kaynaklı enfekte sayısında bir miktar azalma olduğu görülmüştür.

Hal bu iken; pandemi sürecinde personelin aynı anda yorulmamasını teminen sağlık hizmetinin planlanması ve sürecin uzun vadede kamu sağlık hizmetini sekteye uğratmaması amacıyla, önceki düzenlemelerimizde aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.

Bu süreçte sağlık personelinin;

1.MADDE:30 Mart 2020 tarihinden önce, bulunduğu yerden başka yere ataması yapılıp da, atama kararı bu tarihten sonra tekemmül eden personelin, atandığı yerde göreve başlayabilmelerini teminen ayrılışlarına müsaade edilecektir.

2.MADDE: 30 Mart 2020 tarihi ile 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunup da, emeklilik işlemleri tekemmül eden personelin ayrılışına müsaade edilecektir.

3.MADDE: Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de, ataması yapılan personelin, bu süreçte ayrılışı yapılmayacak olup başka yerlere atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecektir. Ancak, TUS,YDUS ve DUS sınavı neticesinde başka kurum kadrolarına atanmaya hak kazanan personele muvafakat verilmesi yoluna gidilecektir.

4. MADDE: Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst hizmet bölgelerine atama halleri hariç; aile birliği mazeretine, sağlık mazeretine, eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması ve karşılıklı yer değiştirme ile engelli durumundan yapılan atanma ve sair diğer atama talepleri değerlendirilerek mevzuata uygun bulunan personelin ataması yapılacaktır.

5- Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re'sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemlerinin yanında normal emeklilik talepleri de kabul edilerek işten ayrılmaları sağlanacaktır.

6.MADDE: 3359 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesine göre, 72 yaşına kadar çalışmasına müsaade edilen tabip, uzman tabip ve aile hekimlerinden göreve devam etmek isteyenler ile görevini devam ettirmeleri sağlık raporu ile uygun görülmeyen tabip, uzman tabip ve aile hekimlerinin ayrılışları yapılacaktır.

7.MADDE: 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 91 inci dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ve mazeret kurası ile 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen 92 nci dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ve mazeret kurası ile atamaları gerçekleştirilen uzman tabiplerden, Adli Tıp Kurumu, 2547 sayılı Kanuna tabi Üniversiteler ile Bakanlığımız sağlık tesislerinde görev yapmakta olup halen ayrılışını yapmayanların ayrılışlarına müsaade edilecektir.

8.MADDE: Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecektir.

9.MADDE: Bilindiği üzere; 13.03 2020 tarihli ve 912 sayılı genel yazılarımız ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında bütün personelin, yıllık izinleri durdurulmuştur. İş bu yazımızın dağıtımına binaen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102 nci göre memurlara verilmesi gereken yıllık izin ile ve 103 üncü maddesine göre hak edenlere verilmesi gereken şua izni, mezkur izinleri vermeye yetkili amirin uygun bulacağı zamanlarda kullandırılacaktır.

Bunun haricinde personele, daha önceki genel yazılarımızla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde verilen izinler, önceki yazılarımız çerçevesinde kullandırılacak olup bu kapsamdaki personele izin verilerek ayrılışı yapılacaktır. 657 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuatında düzenleme altına alınan diğer izinler de, izni vermeye yetkili amirin uygun bulması halinde talep eden personelce kullanılabilecektir.

10.MADDE: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak idari izin verilmeye devam edilecektir.

11. MADDE: Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı ve COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Konulu Genelge çerçevesinde; Bakanlığımızca, 23.03.2020 tarihli ve 3522 sayılı genel yazımızla düzenleme altına alınan esnek çalışma uygulamasına devam olunacaktır.

12.MADDE: Bakanlığımız uhdesinde çalışıp da, Tıpta Uzmanlık sınavını ve Yan Dal Uzmanlık sınavını kazananların ayrılışlarının yapılması yoluna gidilecektir.

13.MADDE: İstanbul iline yönelik olarak 06.04.2020 tarihli ve 1143 sayılı Personel Hareketleri konulu genel yazımız, izinlere ilişkin düzenlemeler hariç aynen uygulanacaktır.